Στόχοι του Προγράμματος

Να βελτιώσει τη διαχείρηση της ρύπανσης και των σχετικών ασθενειών:


  • με τη σύσταση μιας βάσης δεδομένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής έκθεσης και της ασθένειας σε επιλεγμένες περιπτώσεις στα παρακάτω θέματα:
    1. Ασθένειες σχετικές με τα μέσα μεταφοράς και την μετακίνηση
    2. Προβλήματα στην γονιμότητα σχετικά με το περιβάλλον
    3. Συγγενείς ανωμαλίες σχετικές με το περιβάλλον
  • με την αξιολόγηση δεδομένων από διαφορετικές χώρες της E.E. χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η εκτίμση του κινδύνου για την υγεία και την χαρτογράφηση του κινδύνου.
  • με τη συγκέντρωση διαφορετικών ειδικοτήτων (πολιτικούς φορείς, δημόσιους υπαλλήλους υγείας, NGOs, ιατρικούς εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ιατρούς) μαζί σε 3 συνέδρια στα παραπάνω θέματα περιβαλλοντικής υγείας για να ενισχύσει τη ροή των πληροφοριών, να προσδιορίσει τα εμπόδια και να υποβάλλει προτάσεις.
  • με την ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων επικοινωνίας για τη διάδοση των πληροφοριών βασισμένα στη νέα τεχνολογία.


Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες επιπτώσεις της ρύπανσης και των συσχετιζόμενων ασθενιών. Τα υπάρχοντα στοιχεία πρέπει να συσχετισθούν και να οργανωθούν προκειμένου να παραχθεί τεκμηρίωση για το συσχετισμό της περιβαλλοντικής επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία.

Η Ε.Ε., αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που εξελίσσονται με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να εξετάσει το αυξανόμενο κόστος αυτού του θέματος.

Παρά την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστες πηγές πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα περιβαλλοντικής υγείας, την συσχέτιση της περιβαλλοντικής έκθεσης και των επιπτώσεων στην υγεία, τις πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με την επιδημιολογία, την χρήση μέθοδων δοκιμής και τον προσδιορισμό των ουσιαστικών σημείων, τα αποτελέσματα της ρύπανσης στην υγεία και στα κρίσιμα σημεία ανάπτυξης δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένα.

Το πρόγραμμα AREHNA επιχειρεί να καλύψει τα κενά με την ενίσχυση σχετικών πληροφοριών και την εκπαίδευση αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία και ταυτόχρονα να στοχεύσει στην ανάπτυξη ενός επιπέδου κατανόησης εξασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη και την διεπιστημονική συνεργασίας.

Interactive Workshops

>Enviromental Impact on Congenital Diseases

9-11 June, 2005

Pili Cultural Center Kos, Greece

>Enviromental Impact on Fertility

7-9 May, 2004

Pili Cultural Center Kos, Greece

>Mobility and Health

3-6 May, 2003

Pili Cultural Center Kos, Greece


Health Impacts of Waste Management Policies Endocrine Disrupters: Environmental Health and Policies Cancer as an Environmental Disease

Environmental Health Impacts of Transport And Mobility Reproductive Health And the Environment Congenital Diseases and the Environment

Greek Page   English Page

Japanese Page   Chinese Page